Privacybeleid

Met deze website van PPEP4ALL willen wij patiënten, partners/mantelzorgers, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of juist is. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. PPEP4ALL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite(s). PPEP4ALL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik van de door PPEP4ALL op haar internetsite(s) gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website plaatst een cookie van Google Analytics. PPEP4ALL gebruikt deze cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De toepassing van deze cookie gebeurt volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacy
Alle door de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite van PPEP4ALL aan PPEP4ALL verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door PPEP4ALL bekend worden gemaakt aan derden.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van PPEP4ALL mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPEP4ALL, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van PPEP4ALL dient u contact op te nemen met dr. Noëlle Kamminga, nga.kamminga@ppep4all.nl.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van PPEP4ALL voeren naar informatiebronnen die door anderen dan PPEP4ALL worden beheerd en waarover PPEP4ALL geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt PPEP4ALL dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite van PPEP4ALL vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van PPEP4ALL. PPEP4ALL spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van PPEP4ALL in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van de dr. Noëlle Kamminga, nga.kamminga@ppep4all.nl.

Wijzigingen
PPEP4ALL behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van PPEP4ALL van kracht.